ชีวิตหลังเกษียณ สร้างได้ด้วยการออมเงิน

หลายคนทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซื้อของที่อยากได้ สร้างครอบครัวให้มั่นคง ส่งเสียลูกเรียน เมื่อลูกคุณโตขึ้นแล้วมีงานทำ หรือออกไปมีครอบครัว ส่วนตัวคุณที่แก่ลงทุกวันได้วางแผนอนาคตไว้หรือไม่ ด้วยสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมไปตามวัยชีวิตหลังเกษียณคุณคงไม่สามารถทำงานได้คล่องแคล่งว่องไวเหมือนในอดีต การมีเงินเก็บอย่างเพียงพอใช้ชีวิตหลังเกษียณนอกจากจะทำให้คุณอยู่อย่างสุขสบาย ไร้ความกังวลถึงสิ่งเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกหลานแล้ว ยังทำให้คุณมีทั้งเวลาและงบประมาณได้ทำในสิ่งที่ชอบอีกด้วย เนื่องจากไม่มีคำว่า “งาน” เป็นอุปสรรค เช่น การดูแลต้นไม้ในสวนเล็ก ๆ ของบ้าน การอ่านหนังสือที่ชอบ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นต้น สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการออมเงินหลังเกษียณง่าย ๆ ดังนี้

เริ่มจากคำนวณรายรับ รายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน โดยรายรับอาจมาจากเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญ เงินจากกองทุนประกันสังคม เงินจากการทำงานพิเศษ เงินออมที่มีอยู่ เป็นต้น จากนั้นคำนวณรายจ่ายในแต่ละเดือน โดยปกติแล้ววัยเกษียณจะมีรายจ่ายน้อยกว่าวัยทำงานประมาณ 70-80% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เช่น ก่อนเกษียณคุณมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท ชีวิตหลังเกษียณคุณจะมีรายจ่ายประมาณ 21,000-24,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่น ๆ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้คุณรู้ถึงรายจ่ายในแต่ละเดือนและสามารถคำนวณได้ว่ายามเกษียณคุณจะมีรายจ่ายลงลดเท่าไหร่

จากนั้น คำนวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณต่อปี โดยนับตั้งแต่วันเกษียณถึงช่วงอายุที่คาดว่าจะเสียชีวิต เช่น ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่คุณต้องใช้ต่อปี ประมาณ 12,000 บาท หากคุณสมมติว่าคุณจะมีช่วงวัยเกษียณตั้งแต่อายุ 60 ปี ถึง 85 ปี ดังนั้นเงินที่คุณต้องใช้หลังเกษียณคือ 25 (จำนวนปีหลังเกษียณ) X 120,000 (จำนวนเงินที่ต้องการใช้ในแต่ละปี) = 3,000,000 บาท จากนั้นจึงนำเงินออมที่คุณมีมาคำนวณว่าคุณต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุของคุณ

ข้อควรระวังคือคุณควรจะมีเงินเก็บสำหรับสิ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นด้วย เช่น ค่าซ่อมบ้าน ค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาลซึ่งข้อสุดท้ายนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่มักจะมีปัญหาสุขภาพอยู่เรื่อย ๆ การรับประทานอาหารที่ดีและออกกำลังกายเบา ๆ ก็สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาวได้ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมเงินไว้สำหรับสิ่งที่คุณอยากทำ ไม่ว่าจะเป็นการออกไปท่องเที่ยว หรือการทำงานอดิเรกเพื่อความสุขในบั้นปลายของชีวิตวัยเกษียณที่นอกจากจะไม่เหงาแล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

เงินออมวัยเกษียณสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อบั้นปลายชีวิตที่สดใส

bft-user5